NR Pura - St. Norbert Special School

De St. Norbert Special School in NR Pura, heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In dit gebied leven ongeveer 150 lichamelijk en mentaal gehandicapte kinderen, die vaak getraumatiseerd zijn. Dankzij Stichting Care Karnataka zijn sinds 2018 alle voorzieningen voor speciaal onderwijs voor kinderen met een lichamelijke beperking in een gloednieuw gebouw gehuisvest, met daarin onze fysiotherapeutische revalidatie. Ook spraak-, gehoor-, ergo-, en creatieve therapie zijn onderdeel van het schoolprogramma.

De programmaleider komt uit de orde van de Norbertijnen van de abdij van Mananthavady. Voor het welslagen van de school is het noodzakelijk af te rekenen met een diep in de cultuur gewortelde opvatting dat een handicap 'een straf van God' of 'het Karma' is. Een bewustwordingscampagne om deze opvatting weg te nemen, is gestart in de vorm van zelfhulpgroepen en ouder- en dorpsbijeenkomsten.

Inhoudelijk gaat het de school voor de wind: er is een nieuwe directeur met de nodige kwalificaties, passend bij het soort school. Het aantal leerlingen blijft stabiel: 34 leerlingen in het reguliere schoolprogramma, waarvan het merendeel ook profiteert van de aangeboden fysiotherapie; 22 leerlingen krijgen thuisonderwijs plus therapie waarbij vanzelfsprekend ook de ouders nauw betrokken worden. Belangrijk onderdeel van het programma blijft het bevorderen van sociaal bewustzijn en maatschappelijke zelfredzaamheid van de kinderen, naast de reguliere schoolvakken en de fysio- of spraaktherapie.

De financiële toekomst van deze school is echter onzeker. In de loop van 2019 is onze partner Stichting Special Care Karnataka conform de afspraken gestopt met haar substantiële bijdrage voor onderwijs en management. Ook de donateur die de medische en fysiotherapeutische zorg voor leerlingen mogelijk maakt (uitgevoerd door onze stichting), beëindigt volgens afspraak de bijdrage na 2020.

Het proces van accreditatie bij de staatsoverheid loopt nog altijd, maar de ambtelijke molens malen langzaam. Zodra de school het predicaat van goedkeuring krijgt, zou ze een deel van de kosten op de overheid kunnen verhalen, maar zover is het de eerstkomende jaren nog niet.

Voor ons als stichting is het tot nu toe heel lastig gebleken om nieuwe donateurs te vinden, laat staan dat we gehoor zouden kunnen geven aan het verzoek vanuit NR Pura om ook de bijdrage van de Stichting Special Care Karnataka voor onze rekening te nemen. Bovendien: ondersteuning van puur onderwijskundige activiteiten valt niet binnen de doelstellingen van onze stichting.

Bent of kent u iemand die specifiek aan dit project wil bijdragen, laat het ons weten via info@medischwerkmumbai.nl